حراج!

خرید و دانلود کتاب امنیت

تومان10,000 تومان3,700

توضیحات

خرید و دانلود کتاب امنیت

خرید و دانلود کتاب امنیت

خرید و دانلود کتاب امنیت

فهرست کتاب به شرح زیر است

فھرست
پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………..٨
مقدمه ومبانی امنیت:………………………………………………………………………………………….١١
انسان……………………………………………………………………………………………………………………….. ١١
جامعه………………………………………………………………………………………………………………………. ١٤
جامعه ي ملی………………………………………………………………………………………………………………. ١٧
تکامل جامعه……………………………………………………………………………………………………………….. ١٧
امنیت ………………………………………………………………………………………………………………………. ١٩
تحلیل جامعه ………………………………………………………………………………………………………………. ٢١
حاکمیت ها ………………………………………………………………………………………………………………… ٢٤
دولت ………………………………………………………………………………………………………………………. ٢٨
ملت………………………………………………………………………………………………………………………… ٢٩
چرا «امنیت» و مباحث مرتبط با آن مهم است؟……………………………………………………………………………. ٣١
انواع امنیت و رابطه ي میان آن ها: …………………………………………………………………………..٣٥
پیش درآمد : ……………………………………………………………………………………………………………….. ٣٥
اقسام امنیت………………………………………………………………………………………………………………… ٣٩
امنیت عمومی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………. ٤٠
امنیت اقتصادي …………………………………………………………………………………………………………….. ٤١
توسعه ي اقتصادي…………………………………………………………………………………………………………. ٤٥
امنیت فیزیکی و حفاظت فیزیکی………………………………………………………………………………………….. ٤٩
چرا باید از اماکن حفاظت نمود ؟……………………………………………………………………………٥٠
حفاظت اماکن یک دانش است……………………………………………………………………………….٥٢
دانش حفاظت اماکن …………………………………………………………………………………………٥٢
حفاظت از اماکن چگونه ؟……………………………………………………………………………………………. ٥٢
اصول…………………………………………………………………………………………………………٥٣
عامل نامطلوب ……………………………………………………………………………………………….٥٤
مراحل فرآیند ضد حفاظتی …………………………………………………………………………………..٥٥
فرآیند حفاظتی ……………………………………………………………………………………………….٦١
ارکان سازمان حفاظت از اماکن ……………………………………………………………………………………… ٦٣
مکان اماکن…………………………………………………………………………………………………..٦٣
ویژگیهاي جغرافیایی و زمین شناختی منطقه………………………………………………………………………………. ٦٤
بافت جمعیتی منطقه……………………………………………………………………………………………………….. ٦٤
وضعیت کارکنان …………………………………………………………………………………………………………… ٦٥
گذرگاهها…………………………………………………………………………………………………………………… ٦٦
مکان فی نفسه ………………………………………………………………………………………………..٦٩
 منطقه ي حفاظت …………………………………………………………………………………… ٦٩
 حاشیه خطر(بحران)……………………………………………………………………………… ٧٠
 حاشیه ي تهدید ……………………………………………………………………………………… ٧١
 حاشیه ي امن…………………………………………………………………………………………. ٧١
و …………………………………………………………………………………………………………………………… ٧٨
موارد حفاظت شده ………………………………………………………………………………………….٨٣
رکن چهارم…………………………………………………………………………………………………..٨٤
پیاده سازي سازمان حفاظت : ……………………………………………………………………………………….١١٣
نسبت سازمان ها………………………………………………………………………………………….. ١١٣
اشتمال کلی (عمومیت) …………………………………………………………………………………………………..١١٤
اشتمال جزئی (اشتراك)…………………………………………………………………………………………………..١١٥
تقارن………………………………………………………………………………………………………………………١١٦
چالش توازن طرح و بودجه ………………………………………………………………………………. ١١٧
طرح سازمان حفاظت …………………………………………………………………………………….. ١١٩
١١٩……………………………………………………………………………………………………… : تحلیل. 1
2 .ترسیم طرح اولیهسش………………………………………………………………………….١٢٠
3 .شبیه سازي طرح …………………………………………………………………………………….١٢١
امنیت روانی ………………………………………………………………………………………………………………١٢٥
آزادي بیان در امنیت روانی از دیدگاه رهبري…………………………………………………………………………….١٣١
امنیت فضاي مجازي………………………………………………………………………………………………………١٣١
امنیت ملی…………………………………………………………………………………………………………………١٣٣
تهدید امنیت ملّى………………………………………………………………………………………………………….١٣٦
امنیت و حقوق شهروندي…………………………………………………………………………………. ١٣٧
نا امنی و نتایج آن…………………………………………………………………………………………. ١٤١
عوامل ایجاد نا امنی و سازو کار هاي آن و راهکار هاي تقابل ………………………………………………………….١٤٢
عوامل ایجاد نا امنی در اقتصاد ……………………………………………………………………………………………١٤٣
فساد اقتصادي در حاکمیت ……………………………………………………………………………………………….١٤٩
انواع نا امنی هاي فیزیکی…………………………………………………………………………………………………١٥٩
نا امنی ها در امنیت فیزیکی انتظامی………………………………………………………………………………………١٦٩
تلاش براي تضمین عدم بازگشت نا امنی با مجازات…………………………………………………………………….١٧٦
مهمترین انواع مرسوم مجازات ها ………………………………………………………………………………………..١٧٧
اعدام………………………………………………………………………………………………………………………١٧٨
تامین امنیت فیزیکی……………………………………………………………………………………………………١٨٠
قواي قهریه………………………………………………………………………………………………………………..١٨٠
امنیت فیزیکی نظامی ……………………………………………………………………………………………………..١٨٣
تهدیدات خارجی …………………………………………………………………………………………………………١٨٦
جنگ………………………………………………………………………………………………………………………١٨٦
تجاوز……………………………………………………………………………………………………………………..١٨٧
دفاع ……………………………………………………………………………………………………………………….١٨٩
اقدامات بازدارنده …………………………………………………………………………………………………………١٩٠
اقدامات پیشدستانه………………………………………………………………………………………………………..١٩٣
اقدامات تلافی جویانه و تنبیهی…………………………………………………………………………………………..١٩٣
واکنش سریع ……………………………………………………………………………………………………………..١٩٤
قدرت نظامی ……………………………………………………………………………………………………………..١٩٥
قدرت زمینی………………………………………………………………………………………………………………١٩٥
قدرت هوایی ……………………………………………………………………………………………………………..١٩٦
قدرت دریایی……………………………………………………………………………………………………………..١٩٧
ابزارهاي راهبردي…………………………………………………………………………………………………………١٩٨
تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………..١٩٨
سوالات اساسی در مقابله با تروریسم ……………………………………………………………………………..٢٢٨
تروریسم و جرائم سازمان یافته ……………………………………………………………………………………..٢٣١
علل تروریسم …………………………………………………………………………………………………………..٢٣٤
تروریسم دولتی…………………………………………………………………………………………………………٢٤٠
منابع تامین تروریسم…………………………………………………………………………………………………..٢٤٤
منابع مالی…………………………………………………………………………………………………. ٢٤٥
نیروي انسانی……………………………………………………………………………………………… ٢٤٥
منابع دانش و آموزش …………………………………………………………………………………….. ٢٤٦
تروریسم نوین ………………………………………………………………………………………………………….٢٥٠
تروریسم هسته اي ………………………………………………………………………………………… ٢٥٠
بیو تروریسم ………………………………………………………………………………………………. ٢٥١
تروریسم سایبري………………………………………………………………………………………….. ٢٥٥
رسانه و تروریسم ………………………………………………………………………………………………………٢٥٧
منابع جامعه ……………………………………………………………………………………………….. ٢٥٧
زمین ………………………………………………………………………………………………………………………٢٥٧
آب………………………………………………………………………………………………………………………..٢٥٩
انرژي ……………………………………………………………………………………………………………………..٢٦٠
منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………………….٢٦١
منابع مطالعاتی ………………………………………………………………………………………………………….٢٦٦

 

برای خرید افزودن به سبد و پرداخت را انتخاب کنید

برخی از محصولات دیگر ما

کتاب زندگی خصوصی دیکتاتورهای بزرگ

کتاب رایگان آنا دختری با لباس سرخ از خون

مقاله زن در جامعه مغول

کتاب خاطرات استنلی مک کریستال به نام سهم من از وظیفه

کتاب آموزش نقاشی کمیک 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خرید و دانلود کتاب امنیت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *